Slobodna Zona Zrenjanin

PROPISI

 

 

ZAKONI:
Zakon o slobodnim zonama
Carinski zakon
Zakon o Carinskoj tarifi
Zakon o PDV-u
Zakon o porezu na dobit pravnih lica
Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju
UREDBE:
Uredba o bližim kriterijumima za ocenu ekonomske opravdanosti određivanja područja slobodne zone
Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom
Uredba o usklađivanju nomenkalture Carinske tarife za 2013.
PRAVILNICI:
Pravilnik o obliku i sadržini izveštaja o poslovanju slobodne zone
Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobađanja kod PDV sa pravom odbitka predhodnog poreza
UPUTSTVA:
Carinski postupak u slobodnim zonama